Kuidas taotlusi hinnatakse?

Taotluste hindamist käsitleb projekti- ja programmitoetuse määruse 3. peatükk "Taotluse menetlemine".

Kultuuriosakonna noorsooteenistus kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ning taotleja nõuetele vastavust. Kui kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele, annab kultuuriosakond taotlejale tähtaja taotluse nõuetele vastavusse viimiseks. Tähtaegu antakse ainult üks - kui antud tähtajaks parandusi ei tehta, langeb projekt menetlusest välja põhjendusega, et taotlus ei ole määruse nõuetega kooskõlas. Määruse nõuetega kooskõlas mitte olevat taotlust hindamiseks ei esitata, hindamisele mitte jõudvat projekti aga kindlasti ei rahastata.

Taotlusi hinnatakse 5 kriteeriumi alusel 100 palli skaalal:
  1. vormi kriteeriumid: 1.1 Eesmärgid, tegevused ja ajakava on kooskõlas (max 20 punkti), 1.2 Eelarve on põhjendatud (max 20 punkti);
  2. sisu kriteeriumid: 2.1 Projekti või programmi vajalikkus Tartu noorsootöös on põhjendatud (max 20 punkti), 2.2 Noored on eakohaselt kaasatud projekti või programmi elluviimisesse (max 20 punkti), 2.3 Taotleja on pädev projekti või programmi ellu viima (max 20 punkti).
Seega maksimaalne hinnang on 100 punkti. Koguhinnangu miinimumnõue on 67 punkti.

Taotlusi hindab kultuuriosakonna juhataja moodustatud komisjon, kuhu on kaasatud lisaks linnavalitsuse ametnikele linnavolikogu ja noorsootöövaldkonnas tunnustatud organisatsioonide esindajad. Linnavolikogu komisjonide esindajad nimetavad komisjonid oma otsusega. Noorsootöö valdkonna organisatsioonide esindajate leidmiseks toimub avalik konkurss.

Iga komisjoni liige hindab iga projekti, tulemused liidetakse ja jagatakse hindajate arvuga, et saada keskmine hinne. Komisjoni liikmed ei osale endaga seotud projektide hindamisel.

Toetuse andmisel taotletust väiksemas summas vähendatakse toetust kõigil taotlustel proportsionaalselt.

Näide. Ühing A, mis sai hindamisel 68 punkti, taotleb 100 eurot. Ühing B, mis sai hindamisel 81 punkti, taotleb 1000 eurot. Seega mõlemad ühingud kvalifitseeruvad toetusele ning eraldatav summa peaks olema 1100 eurot. Toetamise eelarve on aga 803 eurot ehk 73 % vajalikust. Et mahtuda eelarve piiresse, vähendatakse mõlema taotleja rahastamist nii, et nad saavad 73 % taotletud summast. Seega kujunevad toetussummadeks vastavalt 73 ja 730 eurot, kokku 803 eurot.

1. septembri tähtajaks esitatud taotluste toetuse summa kinnitab linnavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist ehk jaanuari esimesel poolel. Igakuiselt esitatavate taotluste toetus otsustatakse kahe kuu jooksul taotluse esitamisest.

Hindamisel lähtub komisjon hindamisjuhendist, millega saab tutvuda siin.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Soojad soovitused projektikirjutajale

Mida tähendab oma- või kaasfinantseering?

Noorsootöö programm