Otse põhisisu juurde

Postitused

Projektide toetamise prioriteedid

Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja 20.02.2018 käskkirjaga nr 3 kinnitati noorsootöö projektide ja programmide rahastamise prioriteedid:
1. Uudsed lahendused noorte arvamuse teadasaamiseks ja arvestamiseks linnaelu eri valdkondades.
2. Eri sotsiaalsetest rühmadest noorte ühistegevused (nt eri- ja tavakoolides õppivad noored; riigikeelt emakeelena kõnelevad ja teise emakeelega noored; Eesti kodanikud ja kodakondsuseta noored).
Hiljutised postitused

Kinnitati 2019. aasta suuremahuliste projektide toetused

Tartu linnavalitsus kinnitas 02.01.2019 noorteprojektide sihttoetused.

Suur osa Tartu linna toetatavatest kultuuri- ja spordiprojektidest on samuti suunatud noortele, kuid noorte endi panus on neis väiksem võrreldes noorteprojektide ehk noorsooteenistuse kaudu rahastatavate projektidega.

Toetusi hindas noorsootööorganisatsioonide, linnavolikogu ja linnavalitsuse esindajatest koosnev komisjon. Rahastamisest jäid kõrvale projektid, mis said 100 punkti skaalal vähem kui 67 punkti. Keskmine toetus on 2687 eurot. Kaks suuremat toetust on planeeritud Eesti Breiktantsu Liidule tänavatantsufestivali Battle of the Est korraldamiseks (10 800 eurot) ning Jaapani kultuuriklubile Asashio festivali AniMatsuri läbiviimiseks (7200 eurot).

Noorsooteenistuse juhataja Piret Taluri sõnul jõuavad linnavalitsuseni aasta-aastalt läbimõeldumad projektid ning noorsooteenistuse kaudu rahastatakse kas noorte endi algatusi või selliseid projekte, kus noortel on aktiivne otsustaja roll, mitte ei teg…

Kuidas koostada aruannet?

Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna rahastatavate projektide aruanne esitatakse samas keskkonnas, kus vormistati ka taotlus.

Aruande esitamisel näete kõrvuti oma täidetud taotlust ning tühja aruandevormi. Aruandes võite dubleerida taotluses esitatud info, kui kõik läks täpselt nii, nagu taotluses kirjutasite. Enamasti aga tulevad väiksemad või suuremad muudatused. Selgitage aruandes, miks tekkisid plaanitu ja tegelikkuse vahel erinevused.

Aruande juurde on kohustuslik esitada oma- ja kaasfinantseeringut tõendavad dokumendid. Lisaks on noorsooteenistusel õigus esitada igale rahastuse saanule kuludokumentide lisamise nõude.

Kas noorte jaoks saab raha ainult noorsooteenistusest?

Noorsootöö seaduse kohaselt on noorsootöö tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda.

Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistus kui noorsootööd koordineeriv üksus Tartus jagab vastutust Tartu noortega seotud projektide eest mitmete kolleegidega. Mõned valdkondlikud soovitused:
sport - esitage taotlus kultuuriosakonna sporditeenistusse,kultuur - esitage taotlus kultuuriosakonna kultuuriteenistusse,tervishoid ja sotsiaaltöö - küsige rahastamisvõimaluste kohta sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast,tasemeharidus (ehk formaalharidus, üldhariduskoolid) - küsige rahastamisvõimaluste kohta haridusosakonnast. Tartu Linnavalitsus toetab üldreeglina Tartu linna elanike registrisse kantud noortega ja noortele tehtavaid tegevusi. Lisaks Tartu Linnavalitsusele rahastavad projektipõhiseid tegevusi paljud fondid riigi tasandil ja rahvusvaheliselt: Eesti Kultuurkapital, SA Archimedes Noor…

Kuidas täita taotlusvormi?

Taotlus koosneb viiest elektroonilisest leheküljest keskkkonnas www.tartu.ee/kotoetused.

Avalehel tuleb valida toetuse liik - noorsootöö.
Esimesel leheküljel esitatakse taotleja andmed. Juriidilise isiku andmed sisestab süsteem automaatselt kontrollides registrikoodi. Juriidilise isiku nimel võib taotluse esitadamittetulundusühingu realiige - leping sõlmitakse mitte taotluse esitaja, vaid allkirjaõigusliku isikuga.
Teisel leheküljel pannakse kirja taotluse sisu, sh nimi, liik ning taotletav summa. Lahtris Projekti eesmärk tuleb selgelt ja lühidalt (paari lausega) võtta kokku projekti toimumise mõte. Projekti hindamise seisukohast on kasulik, kui mahutate eesmärki viited projekti põhisisule.
Halb näide. Projekti eesmärk: aidata noori.
Hea näide. Projekti eesmärk: korraldada Tartu gümnaasiumites noortele aktiivse eluviisi teemalisi loenguid ja matku.
Hea näide. Projekti eesmärk: soodustada Tartu linna gümnaasiumiealiste noorte tervislikke eluviise, korraldades selleks 7 aktiivse eluviisi t…

Mida tähendab oma- või kaasfinantseering?

Noorsootöö projektide ja programmide nõutav oma- ja/või kaasfinantseeringu määr on 25 % kogusummast.

Omafinantseering on taotleja enda panus projekti eelarvesse. Omafinantseeringuks võivad olla näiteks mittetulundusühingu liikmete rahalised annetused, teenuse osutamisega teenitud tulu, osalustasud vms. Omafinantseeringuna aktsepteeritakse Tartu linna eelarvest noorsootöö projektidele ja programmidele toetuse taotlemisel ka mitterahalise panusena vabatahtlikku tööd projekti olemusega seotud määras. Vabatahtliku töö väärtuse määramisel projekti eelarves on aluseks Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär.

Näide.Alates 1. jaanuarist 2018 on tunnitasu alammääraks 2,97 eurot. Projekti elluviimiseks teeb mittetulundusühingu juhatus 10 tundi vabatahtlikku tööd. Selle töö väärtuseks brutopalgana on 10 * 2,97 = 29,70 eurot. Palgakalkulaatori abil selgub, et palgafond on brutopalga 29,70 puhul 39,5 eurot. (Arvestada pole vaja tööandja töötuskindlustusmakset, maksuvaba tulu jms, jätk…

Kes võivad toetust taotleda?

Noorsooteenistuse kaudu võib toetust taotleda juriidilised isikud.

Juriidilise isikuna on projekti- ja programmitoetuste taotlemiseks õigustatud nii eraõiguslikud kui avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Toetust antakse projekti sisu, mitte juriidilise omandivormi järgi, seega ei pea olema taotleja tingimata mittetulundusühing. Toetust ei saa taotleda Tartu linna hallatavad asutused, kuna Tartu linna üksustena taotlevad nad oma eelarvesse eraldisi Tartu linna eelarve menetlemise protsessi raames. Juriidiline isik võib taotleda programmitoetust, projektitoetust või noorte mobiilsustoetust.


Kui suur on saadav toetus?

Projekti- ja programmitoetuste kord hõlmab kogu noorsootöö projekti- ja programmitoetuste eelarvet. 2019. aasta eelarve jaguneb 3 projektide tüübi vahel:
noorsootöö projekt,noorte mobiilsusprojekt,noorsootöö programm.Mittetulunduslike projektide toetamise kogueelarve 2019. aastal on 65 000 eurot. Noorte omaalgatusprojekte toetab alates 2019. aastast Tartu Noorsootöö Keskus.

Projekti- ja programmitoetuste korras on seoses eelarvega määratletud mõned piirangud:
Noorsootöö projektile või programmile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses projekti kogumaksumusest.Noorte mobiilsusprojektis on toetuse suurus ühe noore või noorsootöötaja või muu isiku kohta 30 eurot juhul, kui Tartust esindatakse Rootsis, Soomes, Lätis, Leedus või Venemaal, muudes välisriikides 60 eurot. Toetuse ülemmäär ühele projektile on 1000 eurot.Igakuiselt esitatava noorsootöö projekti maksimaalne toetus on 500 eurot.  2019. aastaks eraldatav suurim toetus on 10 800 e…

Kuidas arvestada vabatahtlikku tööd omafinantseeringuna?

Vabatahtlikku tööd saab arvestada omafinantseeringuna Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammääras - 2,97 eurot tund bruto ehk 3,95 eurot palga kogukulu. Kui projekti jaoks tehakse tasuta tööd 10 tundi, siis on vabatahtliku töö väärtus omafinantseeringuna 39,5 eurot. Vabatahtlik töö omafinantseeringuna tuleb näidata projekti tulude poolel ning sellele peab vastama projekti kulude poolel asjakohane tegevus.

Näide.
Kulude pool - koolituste korraldamine 10 tundi. Maksumus 39,5 eurot.
Tulude pool - vabatahtlik töö (koolituste korraldamine) 10 tundi. Maksumus 39,5 eurot.

Kuna Tartu linna toetatava noorsootöö projekti ja programmi kohustuslik omafinantseering on 25 %, siis on vabatahtliku töö tegemine ja eelarves näitamine võimalus teostada projekt ka juhul, kui rahaline kaasfinantseering puudub.

Omafinantseeringuna vabatahtliku töö kasutamisel peab vabatahtlik töö olema projekti olemusega seotud (näiteks ei saa vabatahtlikku tööd näidata kaasfinantseeringuna, kui kulude poolel on ainult…

Noorte mobiilsusprojekt

Mis see on? Noorte mobiilsusprojekt on väljaspool Eestit korraldataval rahvusvahelisel festivalil, võistlusel, konkursil või muul ettevõtmisel osalemine tingimisel, et esindatakse Tartu linna. (§ 3 p 2)

Miks Tartu linn seda toetab? Noorte mobiilsusprojekti toetamise eesmärk on rahvusvahelise koostöö ning noorte ja noorsootöötajate õpirände soodustamine ja toetamine mitteformaalses hariduses. (§ 2 p 3, § 13)
Kes võib taotleda? Noorte mobiilsusprojekti toetust saab taotleda juriidiline isik. (§ 14)
Millal on taotlemise tähtaeg? Noorte mobiilsusprojektile toetuse taotlemiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt kaks kuud enne projekti algust. (§ 4 p 3, § 17)
Näide. Soovite esitada taotlust osalemaks 12. märtsil 2018 toimuval tantsuvõistlusel. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. jaanuariks 2018.
Mida toetatakse? Noorte mobiilsusprojekti raames toetatakse silmapaistva või muudel alustel välja valitud Tartu linna noore osalemist rahvusvahelisel festivalil, võistlusel, konkursil või muul sarnasel ette…

Noorsootöö projekt

Mis see on? Noorsootöö projekt on Tartu noortele suunatud kuni 6 järjestikuse kalendrikuu jooksul toimuv ettevõtmine. (§ 3 p 1)

Miks Tartu linn seda toetab? Noorsootöö projekti toetamise eesmärk on luua võimalusi Tartu noorte ettevõtlikkuse, loovuse, omaalgatuse ja ühistegevuse arendamiseks. (§ 2 p 2, § 7)
Kes võib taotleda? Noorsootöö projekti toetust saab taotleda juriidiline isik. (§ 8)
Millal on taotlemise tähtaeg? Taotlus toetusesooviga rohkem kui 500 eurot tuleb esitada toetuse kasutamisele eelneval aastal 1. septembriks. (§ 4 p 1) Taotluse toetusesooviga vähem kui 500 eurot võib esitada toetuse kasutamise aastal hiljemalt kaks kuud enne projekti algust. (§ 4 p 2, § 12)
Näide 1. Soovite korraldada noorteühingu aastaringset tegevust 2019. aastal. Eelarve 700 eurot. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. septembriks 2018.
Näide 2. Soovite korraldada 4.-6.03.2019 lastele linnalaagrit. Eelarve 300 eurot. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 4. jaanuariks 2018.
Näide 3. Soovite korraldada 4.-6.03…

Noorsootöö programm

Mis see on? Noorsootöö programm on Tartu noortele suunatud 7-12 järjestikuse kalendrikuu jooksul toimuv noorsootööalane organiseeritud tegevus, välja arvatud huvitegevuse ühingus või huvikoolis korraldatav tegevus, mis on Tartu linna poolt rahastatud. (§ 3 p 4)
Miks Tartu linn seda toetab? Noorsootöö programmi toetamise eesmärk on soodustada Tartu noorsootöö mitmekesisust ja tõenduspõhisust. (§ 2 p 4, § 23)
Kes võib taotleda? Noorsootöö programmi toetust võib taotleda juriidiline isik, mille registrijärgne aadress on Tartu linnas või millel on Tartu linnas püsiv tegutsemiskoht. (§ 24)
Millal on taotlemise tähtaeg? Toetuse taotlus esitatakse kultuuriosakonnale hiljemalt programmi toimumisele eelneva kalendriaasta 1. septembriks. (§ 4 p 1)
Näide. Soovite programmi läbi viia 2018. aastal. Toetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt 1.09.2017.
Mida toetatakse? Noorsootöö programmi raames toetatakse organiseeritud noorsootööalast tegevust, sealhulgas noortele suunatud koolivaheajaprogrammide, noo…

Noorte omaalgatusprojekt

NB! Alates 1.01.2019 toetab noorte omaalgatusprojekte Tartu Noorsootöö Keskus.
Mis see on? Noorte omaalgatusprojekt on noorte poolt ellukutsutav Tartu linnas aset leidev või Tartu linnaga seotud kuni 6 järjestikuse kalendrikuu jooksul toimuv ettevõtmine. (§ 3 p 3)

Näide. Projekti raames võib toimuda mitu tegevust, aga projekt koos ettevalmistusaja ja kokkuvõtete tegemisega ei tohi minna pikemalt kui kuus kuud.
Miks Tartu linn seda toetab? Noorte omaalgatusprojekti toetamise eesmärk on noorte osalusvõimaluste mitmekesistamine ja linna arengusse kaasatuse suurendamine. (§ 2 p 1, § 18)
Kes võib taotleda? Noorte omaalgatusprojekti toetust saab taotleda vähemalt 14-aastane Tartu koolinoor. (§ 19 p 1) Taotleja võib noorte omaalgatusprojektile saada Tartu linnalt toetust üks kord aastas. (§ 19 p 2)
Millal on taotlemise tähtaeg? Noorte omaalgatusprojektile toetuse taotlemiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt kaks kuud enne projekti algust. (§ 4 p 3, § 22)
Näide. Soovin korraldada 12. märtsil 201…

Kuidas taotlusi hinnatakse?

Taotluste hindamist käsitleb projekti- ja programmitoetuse määruse 3. peatükk "Taotluse menetlemine".

Kultuuriosakonna noorsooteenistus kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ning taotleja nõuetele vastavust.Kui kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele, annab kultuuriosakond taotlejale tähtaja taotluse nõuetele vastavusse viimiseks. Tähtaegu antakse ainult üks - kui antud tähtajaks parandusi ei tehta, langeb projekt menetlusest välja põhjendusega, et taotlus ei ole määruse nõuetega kooskõlas. Määruse nõuetega kooskõlas mitte olevat taotlust hindamiseks ei esitata, hindamisele mitte jõudvat projekti aga kindlasti ei rahastata.

Taotlusi hinnatakse 5 kriteeriumi alusel 100 palli skaalal:
vormi kriteeriumid: 1.1 Eesmärgid, tegevused ja ajakava on kooskõlas (max 20 punkti), 1.2 Eelarve on põhjendatud (max 20 punkti);sisu kriteeriumid: 2.1 Projekt on kooskõlas Tartu noorsootöö arengudokumentid…

Soojad soovitused projektikirjutajale

Sissekande kirjutas Krõõt Kiviste.

Kogusin siia kokku erinevaid mõtted, mis tekkisid kultuuriosakonnale 15.08.2015 tähtajaks esitatud projektitaotlusi lugedes.
Paremaks arusaamiseks liigenda võimalikult palju oma teksti. Loetelud, paksendatud fondid, suurte tähtede kasutamine – kõik, mis kergendab Sinu idee kohalejõudmist, on teretulnud.Projekti nimi on tähtis! Kui oled projekti algusest lõpuni läbi mõelnud ja lahti kirjutanud, siis vaata uuesti otsa oma projekti nimele: kas see ikka iseloomustab kõige paremini seda, mis on Sinu projekti eesmärk? Kas projekti nimi on eristuv? On see võimalikult lühike, aga samas piisavalt täpne?Enne esitamist anna projekt lugeda kellelegi, kes ei ole otseselt Sinu valdkonnaga seotud. Kindlasti leiad kedagi, kelle peal testida: ema, naabrinaine, klassivend või juhuslik mööduja :). Küsi, kas ta sai projekti esimesi punkte lugedes aru, MILLEGA TÄPSELT on tegu? Mis on see, mida reaalselt soovid korraldada? Kas sisuliselt täidavad Sinu eesmärki loengusarjad,…