Postitused

Algab toetuste taotlemine 2021. aastaks

Alates 01. juulist 2020 saab esitada taotlusi Tartu linna 2021. aasta eelarvest noorsootööprojektidele ja -programmidele toetuse taotlemiseks. Noorsootöö valdkonna projekti- ja programmitoetuste taotlemise tähtaeg on 1. september. Võrreldes eelmise aastaga on täpsustatud meetmete definitsioonid ning muudetud hindamiskriteeriume. Hindamiskriteeriumid ehk väited on: Eesmärgid, tegevused ja ajakava on kooskõlas  Eelarve on põhjendatud Projekti või programmi vajalikkus Tartu noorsootöös on põhjendatud Noored on eakohaselt kaasatud projekti või programmi elluviimisesse Taotleja on pädev projekti või programmi ellu viima Taotleja saab olla jätkuvalt juriidiline isik ning taotluse esitamine toimub veebileheküljel www.tartu.ee/kotoetused . Noorsootöö projektile või programmile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses projekti kogumaksumusest.   Tartu kultuuriosakonnal on kolm toetuste suunda: kultuuri-, spordi- ja noorsooteenistu

Kuidas noori eakohaselt kaasata?

Hindamiskriteeriumi "Noored on eakohaselt kaasatud projekti või programmi elluviimisesse" osas kõrgete punktide saamiseks on taotlejal vaja kirjeldada, kuidas on noored kaasatud projekti või programmi erinevatesse etappidesse ning kuidas on valitud nende vastutuse suurus. Selleks, et hindamiskomisjon saaks hinnata eakohasust, tuleb taotluses välja tuua kaasatud noorte vanused. Näiteid/suuniseid noorte eakohaseks kaasamiseks leiab siit .

Mida tähendab oma- või kaasfinantseering?

Noorsootöö projektide ja programmide nõutav oma- ja/või kaasfinantseeringu määr on 25 % kogusummast. Omafinantseering on taotleja enda panus projekti eelarvesse. Omafinantseeringuks võivad olla näiteks mittetulundusühingu liikmete rahalised annetused, teenuse osutamisega teenitud tulu, osalustasud vms. Omafinantseeringuna aktsepteeritakse Tartu linna eelarvest noorsootöö projektidele ja programmidele toetuse taotlemisel ka mitterahalise panusena vabatahtlikku tööd projekti olemusega seotud määras. Vabatahtliku töö väärtuse määramisel projekti eelarves on aluseks Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär. Näide. Alates 1. jaanuarist 2020  on tunnitasu alammääraks 3,48 eurot. Projekti elluviimiseks teeb mittetulundusühingu juhatus 10 tundi vabatahtlikku tööd. Palgakalkulaatori abil selgub, et palgafond on tunnis 4,63 eurot, seega palgafond on 10 * 4,63 = 46,3 eurot (Arvestada pole vaja tööandja töötuskindlustusmakset, maksuvaba tulu jms, jätke kõik need lahtrid tühjaks.)

Kes hindavad taotlusi?

Komisjon kinnitatakse igaks eelarveaastaks. 2021. aasta eelarvest rahastatavaid taotlusi hindavad: Janeli Virnas - SA Tartu Ärinõuandla, noorsootöövaldkonna organisatsiooni esindaja; Jelena Frunze - Tartu Lasteaed Kelluke, Tartu Linnavolikogu hariduskomisjoni esindaja; Kaisa Keisk - Tartu Linnavalitsuse haridusosakond, linnavalitsuse ametnike esindaja; Karl Martin Parvei - Tartu Linna Noortevolikogu esindaja; Krõõt Kiviste - Shate Tantsukool, Tartu Linnavolikogu kultuurikomisjoni esindaja; Sandra Schihalejev - Tartu Linna Noortevolikogu esindaja. Tulvo Ilves - MTÜ Sündmustemeistrid, noorsootöövaldkonna organisatsiooni esindaja. Komisjoni esimees on Airi Park, Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond, noorsooteenistuse peaspetsialist, kes korraldab komisjoni tööd, kuid ise taotlusi ei hinda.

Kes võivad toetust taotleda?

Noorsooteenistuse kaudu võib toetust taotleda juriidilised isikud. Juriidilise isikuna on projekti- ja programmitoetuste taotlemiseks õigustatud nii eraõiguslikud kui avalik-õiguslikud juriidilised isikud . Toetust antakse projekti sisu, mitte juriidilise omandivormi järgi, seega ei pea olema taotleja tingimata mittetulundusühing. Toetust ei saa taotleda Tartu linna hallatavad asutused, kuna Tartu linna üksustena taotlevad nad oma eelarvesse eraldisi Tartu linna eelarve menetlemise protsessi raames. Juriidiline isik võib taotleda programmitoetust, projektitoetust või noorte mobiilsustoetust. Taotlusi saab esitada ainult asutuse volitatud isik. Kui te ei leia asutust valikute hulgast, siis teil ei ole kehtivat volitust. Volitusi saavad asutusse lisada Äriregistris asutuse B-kaardile kantud isikud. Samuti volitatud isikud, kellele infosüsteemis on antud edasivolitamise õigus. Kui te ei leia sobivat asutust valikute hulgast, siis pöörduge vastava asutuse juhatuse liikme poole vol

Kui suur on saadav toetus?

Noorsootöö valdkonna toetuste kord hõlmab kogu noorsootöö projekti- ja programmitoetuste eelarvet, mis jaguneb 3 taotlusliigi vahel: noorsootöö projekt, noorte mobiilsusprojekt, noorsootöö programm. Noorsootöö väikeprojekti (toetus kuni 500 eurot) ja noorte mobiilsusprojekti taotlusi saab esitada aastaringselt. Noorsootöö suurprojekti ja - programmi taotlused tuleb esitada 1. septembriks (järgneva aasta tegevuste tarbeks). 2021. aastal elluviidavate projektide ja programmide taotluste esitamise tähtaeg on 1. september 2020. Mittetulunduslike projektide toetamise kogueelarve 2020. aastal on 80 000 eurot. Noorte omaalgatusprojekte toetab alates 2019. aastast Tartu Noorsootöö Keskus . Projekti- ja programmitoetuste korras on seoses eelarvega määratletud mõned piirangud: Noorsootöö projektile või programmile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses projekti/programmi  kogumaksumusest. Noorte mobiilsusprojektis on toetuse s

Projektide toetamise prioriteedid

Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja 20.02.2018 käskkirjaga nr 3 kinnitati noorsootöö projektide ja programmide rahastamise prioriteedid: Uudsed lahendused noorte arvamuse teadasaamiseks ja arvestamiseks linnaelu eri valdkondades. Eri sotsiaalsetest rühmadest noorte ühistegevused (nt eri- ja tavakoolides õppivad noored; riigikeelt emakeelena kõnelevad ja teise emakeelega noored; Eesti kodanikud ja kodakondsuseta noored).

Kuidas arvestada vabatahtlikku tööd omafinantseeringuna?

Kujutis
Vabatahtlikku tööd saab arvestada omafinantseeringuna Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammääras - 3,48 eurot tund bruto ehk 4,63 eurot palga kogukulu. Kui projekti jaoks tehakse tasuta tööd 10 tundi, siis on vabatahtliku töö väärtus omafinantseeringuna 46,3 eurot. Vabatahtliku töö arvestamiseks eelarves tuleb lisada kulureaks näiteks palgafond; kululiigi kirjelduse all lahti kirjutada, millises mahus ja mitu inimest vabatahtlikku tööd teeb; kogumaksumus on palgafond ning kui muud töötasu ei ole plaanis maksta, siis kogumaksumuse lahtris kirja pandud summa peab kattuma lahtris vabatahtliku töö lahtrisse kirja pandava summaga, vt näidist. Kuna Tartu linna toetatava noorsootöö projekti ja programmi kohustuslik omafinantseering on 25 %, siis on vabatahtliku töö tegemine ja eelarves näitamine võimalus teostada projekt ka juhul, kui rahaline kaasfinantseering puudub. Omafinantseeringuna vabatahtliku töö kasutamisel peab vabatahtlik töö olema projekti olemusega seotud ja h

Kas projekti võib rahastada ainult Tartu Linnavalitsus?

Ühel projektil võib olla mitu rahastajat. Teisisõnu: lisaks Tartu Linnavalitsusele võib sama projekti rahastada ka näiteks Eesti Kultuurkapital. Vt täpsemalt sissekandest Mida tähendab oma- või kaasfinantseering? .

Noorte mobiilsusprojekt

Mis see on? Noorte mobiilsusprojekt on väljaspool Eestit korraldataval rahvusvahelisel festivalil, võistlusel, konkursil või muul ettevõtmisel osalemine tingimisel, et esindatakse Tartu linna. (§ 3 p 2) Miks Tartu linn seda toetab? Noorte mobiilsusprojekti toetamise eesmärk on rahvusvahelise koostöö ning noorte ja noorsootöötajate õpirände soodustamine ja toetamine mitteformaalses hariduses. (§ 2 p 3, § 13) Kes võib taotleda? Noorte mobiilsusprojekti toetust saab taotleda juriidiline isik.  (§ 6²) Millal on taotlemise tähtaeg? Noorte mobiilsusprojektile toetuse taotlemiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt kaks kuud enne projekti algust. (§ 4 p 3, § 17) Näide. Soovite esitada taotlust osalemaks 12. märtsil 2020 toimuval tantsuvõistlusel. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 12. jaanuariks 2020. Mida toetatakse? Noorte mobiilsusprojekti raames toetatakse silmapaistva või muudel alustel välja valitud Tartu linna noore osalemist rahvusvahelisel festivalil, võistlusel,

Noorsootöö projekt

Mis see on? Noorsootöö projekt on Tartu noortega koostöös korraldatav ja Tartu noortele suunatud sündmus või sündmuste sari. (§ 3 p 1) Miks Tartu linn seda toetab? Noorsootöö projekti toetamise eesmärk on luua võimalusi Tartu noorte ettevõtlikkuse, loovuse, omaalgatuse ja ühistegevuse arendamiseks. (§ 2 p 2, § 7) Kes võib taotleda? Noorsootöö projekti toetust saab taotleda juriidiline isik. (§ 6²) Millal on taotlemise tähtaeg? Taotlus toetusesooviga rohkem kui 500 eurot tuleb esitada toetuse kasutamisele eelneval aastal 1. septembriks. (§ 4 p 1) Taotluse toetusesooviga kuni 500 eurot võib esitada toetuse kasutamise aastal hiljemalt kaks kuud enne projekti algust. (§ 4 p 2, § 12) Näide 1. Soovite korraldada noorteühingu aastaringset tegevust 2021. aastal. Eelarve 700 eurot. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. septembriks 2020. Näide 2. Soovite korraldada 4.-6.09.2020 lastele linnalaagrit. Eelarve 300 eurot. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 4. juuliks 2020. Nä

Noorsootöö programm

Mis see on? Noorsootöö programm on vähemalt 10 kuud kestev sündmuste sari või Tartus tegutseva noorteühingu aasta tegevuskava, mis on korraldatud Tartu noortega koostöös ja suunatud Tartu noortele. (§ 3 p 3) Miks Tartu linn seda toetab? Noorsootöö programmi toetamise eesmärk on soodustada Tartu noorsootöö mitmekesisust ja tõenduspõhisust. (§ 2 p 4, § 23) Kes võib taotleda? Noorsootöö programmi toetust võib taotleda juriidiline isik. (§ 6²) Millal on taotlemise tähtaeg? Toetuse taotlus esitatakse kultuuriosakonnale hiljemalt programmi toimumisele eelneva kalendriaasta 1. septembriks. (§ 4 p 1) Näide. Soovite programmi läbi viia 2021. aastal. Toetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt 1.09.2020. Mida toetatakse? Noorsootöö programmi raames toetatakse organiseeritud noorsootööalast tegevust, sealhulgas noortele suunatud koolivaheajaprogrammide, noorte ja noorsootööühingu tegevuste, ettevõtmiste ja sündmuste korraldamist ja läbiviimist. (§ 25 p 1) Mida ei toeta

Kuidas taotlusi hinnatakse?

Taotluste hindamist käsitleb projekti- ja programmitoetuse määruse 3. peatükk " Taotluse menetlemine ". Kultuuriosakonna noorsooteenistus kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ning taotleja nõuetele vastavust. Kui kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele, annab kultuuriosakond taotlejale tähtaja taotluse nõuetele vastavusse viimiseks. Tähtaegu antakse ainult üks - kui antud tähtajaks parandusi ei tehta, langeb projekt menetlusest välja põhjendusega, et taotlus ei ole määruse nõuetega kooskõlas. Määruse nõuetega kooskõlas mitte olevat taotlust hindamiseks ei esitata, hindamisele mitte jõudvat projekti aga kindlasti ei rahastata. Taotlusi hinnatakse 5 kriteeriumi alusel 100 palli skaalal: vormi kriteeriumid: 1.1 Eesmärgid, tegevused ja ajakava on kooskõlas (max 20 punkti), 1.2 Eelarve on põhjendatud (max 20 punkti); sisu kriteeriumid: 2.1 Projekti või programmi vajalikkus Tartu noo

Kuhu taotlus esitada?

Taotlus (ning projekti rahastamise korral hiljem ka aruanne) esitatakse veebikeskkonnas http://tartu.ee/kotoetused .

Soojad soovitused projektikirjutajale

Sissekande kirjutas Krõõt Kiviste. Kogusin siia kokku erinevaid mõtted, mis tekkisid kultuuriosakonnale 15.08.2015 tähtajaks esitatud projektitaotlusi lugedes. Paremaks arusaamiseks liigenda võimalikult palju oma teksti. Loetelud, paksendatud fondid, suurte tähtede kasutamine – kõik, mis kergendab Sinu idee kohalejõudmist, on teretulnud. Projekti nimi on tähtis! Kui oled projekti algusest lõpuni läbi mõelnud ja lahti kirjutanud, siis vaata uuesti otsa oma projekti nimele: kas see ikka iseloomustab kõige paremini seda, mis on Sinu projekti eesmärk? Kas projekti nimi on eristuv? On see võimalikult lühike, aga samas piisavalt täpne? Enne esitamist anna projekt lugeda kellelegi, kes ei ole otseselt Sinu valdkonnaga seotud. Kindlasti leiad kedagi, kelle peal testida: ema, naabrinaine, klassivend või juhuslik mööduja :). Küsi, kas ta sai projekti esimesi punkte lugedes aru, MILLEGA TÄPSELT on tegu? Mis on see, mida reaalselt soovid korraldada? Kas sisuliselt täidavad Sinu eesmärki

Kuidas täita taotlusvormi?

Taotluse esitamise protsessis on kokku kolm elektroonilist lehekülge - toetuse taotlemise tingimuste ülevaade, taotluse sisu ning taotluse esitamine. Taotlus tuleb esitada keskkkonnas www.tartu.ee/kotoetused . Taotlusi saab esitada ainult asutuse volitatud isik . Kui te ei leia asutust valikute hulgast, siis teil ei ole kehtivat volitust. Volitusi saavad asutusse lisada Äriregistris asutuse B-kaardile kantud isikud. Samuti volitatud isikud, kellele infosüsteemis on antud edasivolitamise õigus. Kui te ei leia sobivat asutust valikute hulgast, siis pöörduge vastava asutuse juhatuse liikme poole volituse saamiseks. Selleks, et jõuda taotluse sisuni täitmiseni, tuleb avalehel valida toetuse valdkond - noorsootöö. Noorsootöö valdkonna all on võimalik esitada mitut erinevat taotlust. Aastaringselt on võimalik esitada kuni 500 eurose toetuse taotlusi ning sellisel juhul tuleb valida toetus nimega "Noorsootöö projektitoetus" . 01. juulist kuni 01. septembrini 2020 on võimal

Kas noorte jaoks saab raha ainult noorsooteenistusest?

Noorsootöö seaduse kohaselt on noorsootöö tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda. Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistus kui noorsootööd koordineeriv üksus Tartus jagab vastutust Tartu noortega seotud projektide eest mitmete kolleegidega. Mõned valdkondlikud soovitused: sport - esitage taotlus kultuuriosakonna sporditeenistusse, kultuur - esitage taotlus kultuuriosakonna kultuuriteenistusse, tervishoid ja sotsiaaltöö - küsige rahastamisvõimaluste kohta sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast, tasemeharidus (ehk formaalharidus, üldhariduskoolid) - küsige rahastamisvõimaluste kohta haridusosakonnast. Tartu Linnavalitsus toetab üldreeglina Tartu linna elanike registrisse kantud noortega ja noortele tehtavaid tegevusi. Lisaks Tartu Linnavalitsusele rahastavad projektipõhiseid tegevusi paljud fondid riigi tasandil ja rahvusvaheliselt: Eesti Kultuurkapital , SA

Kuidas koostada aruannet?

Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna rahastatavate projektide aruanne esitatakse samas keskkonnas, kus vormistati ka taotlus. Aruande esitamisel näete kõrvuti oma täidetud taotlust ning tühja aruandevormi. Aruandes võite dubleerida taotluses esitatud info, kui kõik läks täpselt nii, nagu taotluses kirjutasite. Enamasti aga tulevad väiksemad või suuremad muudatused. Selgitage aruandes, miks tekkisid plaanitu ja tegelikkuse vahel erinevused. Pane tähele, et muudatused peavad olema enne nende tegemist noorsooteenistusega kooskõlastatud. Noorsooteenistusel on õigus esitada igale rahastuse saanule kuludokumentide lisamise nõude. 

Kuidas põhjendada projekti või programmi vajalikkust Tartu noorsootöös?

Üks projektide rahastamise kriteeriume on projekti või programmi vajalikkus Tartu noorsootöös. Projekti või programmi vajalikkust võib näiteks põhjendada seostades projekti või programmi Tartu linna arengudokumentidega. Pane tähele, et arengudokumendist lause ümber tõstmine ei ole piisav. Arengudokumentideks on näiteks Tartu linna arengustrateegia 2030, vt  https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4210/4201/5011/Lisa%202.pdf Tartu linna arengukava 2018-2025, vt https://tartu.ee/et/arengukava2025 Tartu kultuuristrateegia aastani 2030, vt https://tartu.ee/et/kultuuristrateegia2030 Tartumaa arengustrateegia 2040, vt https://tartu.ee/et/tartu-linna-arengukavad#linna-ja-valdade-koostoo Viidata on asjakohane just sellele arengudokumendile, mis on seotud projekti tegevusvaldkonnaga - nt keskkonnateema puhul võib kõige paremini sobida hoopis Tartu linna jäätmekava.

Teisi rahastusvõimalusi

Noorsootöö seaduse kohaselt on noorsootöö tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda. Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistus kui noorsootööd koordineeriv üksus Tartus jagab vastutust Tartu noortega seotud projektide eest mitmete kolleegidega. Mõned valdkondlikud soovitused: sport - esitage taotlus kultuuriosakonna sporditeenistusse, kultuur - esitage taotlus kultuuriosakonna kultuuriteenistusse, tervishoid ja sotsiaaltöö - küsige rahastamisvõimaluste kohta sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast, tasemeharidus (ehk formaalharidus, üldhariduskoolid) - küsige rahastamisvõimaluste kohta haridusosakonnast. Tartu Linnavalitsus toetab üldreeglina Tartu linna elanike registrisse kantud noortega ja noortele tehtavaid tegevusi. Lisaks Tartu Linnavalitsusele rahastavad projektipõhiseid tegevusi paljud fondid riigi tasandil ja rahvusvaheliselt: Eesti Kultuurkap